Chứng nhận

CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC

Chất lượng nước sau lọc được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

QCVN 6-01:2010/BYT (Tiêu chuẩn nước uống đóng chai)

NƠI THỬ NGHIỆM
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Viện hàn lâm và khoa học công nghệ Việt Nam Quatest 1 Viện Pasteur TP. HCM

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 3201
Tiêu chuẩn Hiệp hội lọc nước Nhật Bản JWPAS B 100

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU LỌC ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN VI SINH VÀ HÓA LÝ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM